You produce We protect

SAMPAO INTERNATIONAL

SINTL เป็นบริษัทฯ ในเครือ SSPC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

SAMPAO INTERNATIONAL

SINTL เป็นบริษัทฯ ในเครือ SSPC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

SINTL

บริษัท สําเภา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (SINTL) เป็นบริษัทในเครือ SSPC ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนํา สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทฯ มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SINTL ให้ความสําคัญและความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทํางาน เริ่มจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์, การผลิต, การควบคุมคุณภาพจนถึงการส่งมอบ

จากการรักษามาตรฐานในทุกขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น จึงทําให้กลุ่มบริษัท SSPC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเกินกว่า 2 ทศวรรษ

บริษัทในเครือ:

  • บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
    ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2541
  • บริษัท สำเภา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
    ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2553
  • บริษัท พีพีพี โมลดิ้ง โฟม โซลูชั่นส์ จำกัด
    ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2554