You produce We protect

Design Process

SINTL มีทีมงานออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าพร้อมตัดหรือขุดงานตัวอย่าง (Prototype) โดยมีเครื่อง CNC ที่ทันสมัยและเพียงพอในการปฏิบัติงานจํานวน 5 เครื่อง
งานออกแบบของ SINTL มีจุดเด่นที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยการเสนอทางเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีความรวดเร็วในการให้บริการ

SINTL Design Process
SINTL Design Process
SINTL Design Process
SINTL Design Process