You produce We protect

EXPANDED POLYSTYRENE FOAM (EPS FOAM)

EPS Foam คือ Polystyrene Foam ที่ใช้ก๊าซเพนเทน (Pentane 12) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซบิวเทน (Butane) เป็นสารที่ทําให้เม็ดพลาสติกเกิดการขยายตัว (Blowing Agent) ในระหว่างกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติก Polystyrene จะทําปฏิกิริยาในการกักเก็บก๊าซเพนเทนเอาไว้ภายใน เมื่อมาผลิต Expanded Polystyrene Foam (EPS) วัตถุดิบจะเกิดขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจากไอนํ้า (Steam) วัตถุดิบที่ขยายตัวแล้วจะถูกพักไว้ด้วยเวลาที่เหมาะสม (Aging) ก่อนที่จะถูกลําเลียงเข้าสู่กระบวณการอัดขึนรูปโดยใช้แม่พิมพ์ (Shape Molding)

EPS Foam ประกอบด้วยเนื้อ Polystyrene เพียง 2% ที่เหลือเป็นช่องอากาศถึง 98% โดยปริมาตร จึงได้รับสมญานามว่าเป็นวิศวกรรมอากาศ (Engineered Air) คุณสมบัติเด่นของ EPS Foam คือ เนื้อโฟมมีความฟู นํ้าหนักเบา จึงช่วยให้เกิดการถ่ายเทแรงหรือนํ้าหนักได้ดี จึงเหมาะสําหรับการนําไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพราะสามารถรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้นทุนต่อหน่วยต่ำ และสามารถ Recycle ได้ 100%

กระบวนการขยายตัว (Expansion Process)

กระบวนการขยายตัว (Expansion Process) เม็ดพลาสติก EPS มี 3 กระบวนการในการขยายตัว ดังนี้
  1. การนึ่งเม็ด (Pre-expansion)
  2. ระยะพักตัว (Ageing)
  3. ขึ้นรูป (Molding)
Expansion Process

วิธีการรีไซเคิล EPS Foam ด้วยเครื่องอัดรีด (Extrusion Pelletizing Machine)

  1. ทําการย่อยเศษโฟม EPS ให้มีขนาดเล็กลง โดยผ่านเครื่องย่อย
  2. ทําการหลอมเศษโฟมที่ผ่านเครื่องย่อยให้กลายเป็นของเหลว แล้วส่งของเหลวเข้าสู่เครื่องอัดรีดพลาสติก (Plastic Extruder)
  3. เครื่องอัดรีดพลาสติกจะรีดของเหลวให้กลายเป็นเส้นพลาสติกแข็ง
  4. เส้นพลาสติกแข็งจะถูกส่งผ่านต่อไปยังรางน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ และจะถูกตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ
  5. พลาสติกชิ้นเล็กๆ หรือเม็ดโฟมที่ผ่านกระบวณการรีไซเคิลนี้ สามารถนําไปผลิตเป็นสินค้าพลาสติกทั่วไป เช่น กรอบรูป, ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน อาทิเช่น ถัง, กะละมัง และกล่อง เป็นต้น
Extrusion Pelletizing Machine